جديد خصم 19%

دجاج مضغوط

34 SR

دجاج مضغوط

نصف دجاج مظبي رز شعبي

16 SR

نصف دجاج مظبي رز شعبي

نصف دجاج مظبي رز بشاور

18 SR

نصف دجاج مظبي رز بشاور

نصف دجاج مندي رز شعبي

16 SR

نصف دجاج مندي رز شعبي

نصف دجاج مندي رز بشاور

18 SR

نصف دجاج مندي رز بشاور

نصف دجاج مدفون رز بشاور

18 SR

نصف دجاج مدفون رز بشاور

نصف دجاج مدفون رز شعبي

16 SR

نصف دجاج مدفون رز شعبي

دجاج مظبي رز بشاور

36 SR

دجاج مظبي رز بشاور

نصف دجاج مقلوبه

26 SR 21 SR خصم 19%

نصف دجاج مقلوبه

حبه دجاج مقلوبه

42 SR

حبه دجاج مقلوبه

نصف دجاج شوايه رز بشاور

18 SR

نصف دجاج شوايه رز بشاور

نصف دجاج شوايه رز شعبي

16 SR

نصف دجاج شوايه رز شعبي

دجاج شوايه رز شعبي

32 SR

دجاج شوايه رز شعبي

دجاج شوايه رز بشاور

36 SR

دجاج شوايه رز بشاور

دجاج الفروج المشوي رز شعبي

20 SR

دجاج الفروج المشوي رز شعبي

دجاج الفروج المشوي رز بشاور

23 SR

دجاج الفروج المشوي رز بشاور

دجاج الفروج المشوي رز شعبي

23 SR

دجاج الفروج المشوي رز شعبي

دجاج الفروج المشوي رز بشاور

25 SR

دجاج الفروج المشوي رز بشاور

دجاج الفروج المشوي مع الخبز

20 SR

دجاج الفروج المشوي مع الخبز

دجاج مقلوبه

42 SR

دجاج مقلوبه

دجاج مدفون رز بشاور

36 SR

دجاج مدفون رز بشاور

دجاج مدفون رز شعبي

32 SR

دجاج مدفون رز شعبي

دجاج شوايه رز بشاور

36 SR

دجاج شوايه رز بشاور

دجاج مظغوط

34 SR

دجاج مظغوط